top of page

Oferta publiczna

w sprawie przekazywania dobrowolnych darowizn na cele charytatywne (bezpłatne przekazywanie majątku, środków finansowych) na cele publiczne (charytatywne)

 

Niniejsza oferta skierowana jest do nieograniczonej liczby osób fizycznych i prawnych (zwanych dalej „Filantropem”) – odwiedzających stronę internetową Organizacji Dobroczynnej „Fundacja Charytatywna” WOLONTARIAT BOŻONARODZENIOWE W CHARKOWIE”, pod adresem: https://www. .spilkavolonteriv.com/ (dalej - Witryna),

https://instagram.com/spilka_volonteriv?utm_medium=copy_link (dalej – Instagram),

https://www.facebook.com/spilkavolonterivkharkov/ (dalej – Facebook),

t.me/spilka_vol_kharkiv (dalej - kanał Telegram)

i jest oficjalną i publiczną propozycją Organizacji Charytatywnej „Kharkov VOLUNTEERS ASSOCIATION Charitable Foundation”, kod USREOU 44753159 (dalej - Organizacja), reprezentowanej przez dyrektora Tsovmy Romana Aleksandrowicza, działającego na podstawie Statutu, o zawarcie umowa (dobroczynna), której przedmiot i istotne warunki wymienione są poniżej:

 

1. Terminy i definicje:

 

Oferta Publiczna – aktualna oferta Organizacji, zamieszczona w Serwisie, przekazania darowizny na cele charytatywne, skierowana do nieograniczonej liczby osób, w tym Dobroczyńcy.

 

Akceptacja – pełna i bezwarunkowa akceptacja Oferty Publicznej poprzez dokonanie czynności w celu dokonania przelewu za pomocą form płatności i środków zamieszczonych w Serwisie, a także poprzez przelew środków na rachunek bieżący Organizacji za pośrednictwem instytucji bankowych. Momentem Akceptacji jest data dokonania przelewu i/lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizacji.

 

Darowizna na cele charytatywne – dokonywanie dobrowolnego przekazu pieniężnego przez Filantropa na osiągnięcie i realizację celów, celów, kierunków i rodzajów działalności statutowej Organizacji zgodnie z Porozumieniem, Kartą Organizacji i Ustawą Ukrainy „O działalności charytatywnej i Organizacje charytatywne".

 

2. Przedmiot umowy:

 

Przedmiotem tej umowy jest nieodpłatne przeniesienie przez Filantropa środków na własność Organizacji, poprzez dokonywanie dobrowolnych darowizn na działalność statutową Organizacji.

 

Darowizna na cele charytatywne jest dobrowolna i nie podlega dalszemu zwrotowi na rzecz Darczyńcy.

 

Filantrop samodzielnie ustala wysokość darowizny na cele charytatywne.

 

W razie potrzeby Darczyńca może określić cel darowizny na cele charytatywne, wybierając spośród programów (projektów) cele ogłoszone przez Organizację.

 

3. Sposoby przekazania darowizny na cele charytatywne:

 

Płatność jednorazowa;

abonament, który zapewnia miesięczne/roczne płatności w dowolnej wysokości.

Określoną subskrypcję można anulować w dowolnym momencie za pośrednictwem usług banku użytkownika (np. Privat24).

 

4. Przyjęcie Oferty oznacza, że Darczyńca zgadza się ze wszystkimi jej postanowieniami i  w pełni świadomy i zgadza się z przedmiotem Umowy, w celu publicznego zbierania darowizn i prawa Organizacji do wykorzystania części Darowizny Charytatywnej Dobroczyńcy na wydatki administracyjne Organizacji, nie więcej niż ustawodawstwo Ukrainy .

 

5. Filantrop i Organizacja, kierując się art. 207 ust. 2 art. 639, art. 641, 642 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, zgadzają się, że z chwilą Przyjęcia Umowę uważa się za zawartą w formie pisemnej. Strony postanawiają jednak, że niezachowanie przez strony pisemnej formy transakcji nie oznacza jej nieważności.

 

6. Prawa i obowiązki Organizacji:

 

6.1. Organizacja ma prawo do:

 

otrzymywać darowizny na cele charytatywne i wykorzystywać je na realizację celów, celów, kierunków i rodzajów działalności statutowej Organizacji zgodnie z Porozumieniem, Kartą Organizacji i Ustawą Ukrainy „O działalności charytatywnej i organizacjach charytatywnych”;

bez zgody Darczyńcy zmienić kierunki wykorzystania darowizny w ramach działalności statutowej Organizacji;

bez zgody Dobroczyńcy wykorzystać część darowizny na cele administracyjne Organizacji w wysokości nieprzekraczającej przewidzianej przez ustawodawstwo Ukrainy.

6.2. Organizacja jest zobowiązana do:

 

wykorzystać otrzymane darowizny na cele charytatywne zgodnie z przedmiotem i warunkami niniejszej Umowy, Karty Organizacji oraz Ustawy Ukrainy „O działalności charytatywnej i organizacjach charytatywnych”;

informować o wykorzystaniu darowizn na cele charytatywne w sposób przewidziany niniejszą Umową i obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

7. Filantrop ma prawo kontrolować przeznaczenie darowizny na cele charytatywne.

 

8. Miejsce zbiórki środków publicznych:

 

Publiczne zbiórki darowizn na cele charytatywne odbywają się w dowolnym kraju na świecie. Bezpośrednia działalność Organizacji związana z publiczną zbiórką darowizn w ramach Umowy prowadzona jest w siedzibie Organizacji.

 

9. Okres zbierania funduszy:

 

Zbiórka publiczna darowizn na cele charytatywne trwa do czasu likwidacji Organizacji, o ile Organizacja nie określi inaczej.

 

10. Cel zbierania i tryb wykorzystania darowizn na cele charytatywne:

 

Organizacja zbiera fundusze na wsparcie narodu ukraińskiego poprzez finansowanie różnego rodzaju pomocy humanitarnej w celu ratowania życia i zapewnienia ochrony terytorium Ukrainy oraz dalszej odbudowy infrastruktury państwowej.

 

Wykorzystanie zebranych na podstawie Umowy darowizn charytatywnych odbywa się poprzez zakup i dostarczanie różnego rodzaju pomocy humanitarnej bezpośrednio do osób lub organizacji dotkniętych wojną na Ukrainie, a także zakup amunicji i innego sprzętu dla obrońców Ukrainy, zaopatrzenie ochotników w paliwo, żywność i medycyna.

 

11. Procedura ogólnego dostępu do sprawozdań finansowych Organizacji:

 

Dostęp do raportów z wykorzystania darowizn na cele charytatywne Organizacji jest zapewniany Darczyńcy na jego pisemną prośbę. Inne informacje są przekazywane przez Organizację w sposób iw terminach przewidzianych przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy. Organizacja może publikować raporty dotyczące wykorzystania darowizn na cele charytatywne w Serwisie.

 

12. Wszelkie koszty zapłaty kwot (prowizji) związanych z przekazaniem i uznaniem darowizn na cele charytatywne ponosi Dobroczyńca.

 

13. Filantrop odpowiada za prawdziwość podanych przez niego informacji przy przekazywaniu dobrowolnej darowizny na cele charytatywne.

 

14. W celu przestrzegania Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych” oraz spełnienia warunków Umowy, Dobroczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  Organizacja zobowiązuje się nie przekazywać e-maili i innych informacji o filantropach osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez obowiązujące prawo Ukrainy.

 

15. Akceptacja oznacza również, że Dobroczyńca – osoba fizyczna została powiadomiona i wyraża zgodę na:

 

Beneficjent udziela Organizacji bezwarunkowej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas wizyty w Serwisie i/lub przekazu pieniężnego (dalej – dane osobowe) oraz powiadomił (a) o zamieszczeniu tych informacji w osobową bazę danych Organizacji ochrony jego (jej) danych osobowych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, a mianowicie art. 8 Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych”;

Organizacja przetwarza dane osobowe w jakikolwiek sposób w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy oraz swoich działań statutowych.

16. W stosunkach między Dobroczyńcą a Organizacją mają zastosowanie przepisy ustawodawstwa ukraińskiego.

bottom of page